2014.08.17. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Dorohusk

W wyniku wygrania przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Dorohusk przez  Gminny Zakład Obsługi 
Sp. Z o.o., wykonawca został zobowiązany do utworzenia:


Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Punkt umiejscowiony jest na terenie bazy Gminnego Zakładu Obsługi
Kolonia Okopy 49, 22-175 Dorohusk
Odpady przyjmowane są w godzinach 10-18 od poniedziałku do piątku.

Na terenie PSZOK w ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są odpady takie jak:

  • odpady wielkogabarytowe (np. stare meble),
  • odpady remontowo-budowlane, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru robót,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • akumulatory i baterie,
  • opony,
  • opakowania po farbach,
  • tonery i tusze,
  • środki ochrony roślin.

Wyżej wymienione odpady jak i odpady zbierane od mieszkańców
 w ramach obowiązującego harmonogramu są przekazywane do następujących zakładów:
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. Z o.o. w Chełmie,
- Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych EURO-EKO Sp. Z o.o. w Chełmie,
- Krynicki Recykling Sp. Z o.o.,
- Polska Korporacja Recyklingu Sp. Z o.o.,
- Z.H.U Lumet,
- Criters s.c. Marek Zięba, Zbigniew Bodio,
- Hermes Recykling Sp. Z o.o.

    W 2013 r. Gmina Dorohusk  osiągnęła następujące poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych:
1)    Odpady ulegające biodegradacji kierowane do składowania – 29,7%
2)    Odpady z papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła przygotowane do ponownego użycia – 57,9%
3)    Odpady budowlane przygotowane do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – 100%