2013.10.31 - Oświadczenie

Dorohusk dnia 24-10-2013 r.

OŚWIADCZENIE


     W związku z licznymi pytaniami osób prowadzących działalność gospodarczą o wystawienie faktur VAT i rachunków za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy w Dorohusku informuje:
     Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei art. 15 ust. 6 ustawy o podatku VAT z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 roku nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) nie uznaje za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane. W związku z powyższym opłata jaką Urząd Gminy w Dorohusku pobiera za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są pobierane od 1 lipca 2013 roku nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
     Art. 87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 roku nr 137, poz. 926) mówi, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Gmina nie prowadzi na rzecz obywateli, czy też firm sprzedaży oraz wykonywania usług, a opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie jest sprzedażą czy wykonaniem usługi. Do opłat tych stosuje się art. 6 ust 12 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku z późn. zmianami w myśl którego wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast przysługują uprawnienia organów podatkowych. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter podatku lokalnego, co również wyklucza możliwość wystawienia przez Gminę rachunków bądź faktur VAT.
     Podstawą zaksięgowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób prowadzących działalność jest potwierdzenie uiszczenia opłaty na podstawie kopii deklaracji jaką złożyli deklarując kwotę do zapłaty oraz potwierdzenie dokonania wpłaty.


Wójt Gminy Dorohusk
    Wojciech Sawa