2018.04.04 Kontrola segregacji odpadów

UWAGA!
Kontrola segregacji odpadów komunalnych w Gminie Dorohusk

    Analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Dorohusk wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych. Utrzymanie tej tendencji będzie skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kar pieniężnych. Przyczynia się do tego niewłaściwa bądź niepełna segregacja odpadów w gospodarstwach domowych.

W związku z tym, od 2018 roku, w dniach zbiórek odpadów komunalnych, przedstawiciel Gminnego Zakładu Obsługi Sp. z o.o. prowadzić będzie na terenie gminy kontrole prawidłowości segregacji odpadów.

SKUTKI NIEPRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI

   GZO Sp. z o.o. odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Dorohusk jest każdorazowo zobowiązana do kontroli zawartości pojemników i worków w celu określenia prawidłowości segregowania odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji, odbierający odpady zobligowany jest do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie Urząd Gminy Dorohusk oraz właściciela nieruchomości deklarującego selektywną zbiórkę odpadów. Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. zobowiązany jest do dostarczania do Urzędu Gminy dokumentacji fotograficznej wraz z pisemną informacją o braku wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązków segregacji odpadów. W przypadku dwukrotnego, w ciągu roku kalendarzowego, zaistnienia takiego powiadomienia zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi nieruchomości decyzji zwiększającej opłatę z 6,00 zł do 14,00 zł miesięcznie od jednej osoby.


    Od 1 stycznia 2018r. na terenie Gminy Dorohusk obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017. poz. 19). Od tej pory mieszkańcy deklarujący stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi selektywnie obowiązani są dzielić odpady na frakcje w podziale na kolory:

NIEBIESKI  – PAPIER - opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy.
PAMIĘTAJ! Przed wrzuceniem odpadów z papieru i tektury do worka należy usunąć wszelkie elementy z innych tworzyw.

ZIELONY – SZKŁO – słoiki po przetworach, szklane opakowania po kosmetykach, szklane butelki po napojach alkoholowych, sokach i żywności.
PAMIĘTAJ! Nie tłucz szklanych opakowań przed wrzuceniem do worka. Wszystkie opakowania szklane wrzucamy bez zawartości, kapsli, nakrętek i gumowych uszczelek.

ŻÓŁTY – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z plastiku oraz opakowania wielomateriałowe.
PAMIĘTAJ! Zgniatamy opakowania przed wrzuceniem do worka.

BRĄZOWY – ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – odpadki owocowe i warzywne, obierki, pieczywo, resztki jedzenia, opakowania drewniane, sznury i liny z materiałów naturalnych.

CZARNY – ZMIESZANE - wszystko czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników a co nie jest odpadem niebezpiecznym tj. zabrudzony papier i tekturę, mięso, kości, tkaniny, ubrania, odpady higieniczne, naczynia kuchenne, ceramikę itp.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, CHEMIKALIA, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY, ZUŻYTE OPONY, AKUMULATORY – odbierane są osobno, nie rzadziej niż raz na pół roku.


UWAGA !

w celu uniknięcia niejasności podczas kontroli segregacji odpadów komunalnych: 
- w przypadku braku worka na odpady w odpowiednim kolorze danej frakcji należy odpady zebrać w dostępny worek innego koloru i odpowiednio oznaczyć,
- w przypadku zdawania odpadów wspólnie z innymi mieszkańcami nieruchomości w jednym miejscu (blok mieszkalny, dwa gospodarstwa domowe na terenie jednej nieruchomości itp.) prosimy oznaczyć worki numerem domu.

 Wójt Gminy Dorohusk przypomina, iż od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe stawki i sposób ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z czym do dnia 30 kwietnia 2018 r. należy złożyć nową deklarację stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/196/2018 Rady Gminy Dorohusk z 09.02.2018r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.