Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Barbarówce

Ochotnicza Straż Pożarna w Barbarówce została założona w 1955 r. przez mieszkańców wsi: Tadeusza Walczuka, Tadeusza Frąca, Władysława Krzeszowca, Józefa Kawalca, Zbysława Grzywnę i Jana Kudełko.

W początkowych latach istnienia straż dysponowała jedynie wiadrami z wodą oraz furmankami zaprzężonymi w konie. Z powodu braku siedziby straży, sprzęt był przechowywany w prywatnych gospodarstwach ówczesnych strażaków. W roku 1965 OSP otrzymała pierwszą motopompę P0 3, która służyła do dnia dzisiejszego . W latach 70-tych gmina Dorohusk przekazała na rzecz straży działkę, na której postawiono garaż do przechowywania sprzętu gaśniczego. Tu gdzie kiedyś było ściernisko jest strażacka remiza. W roku 1999 strażacy z OSP Barbarówka otrzymali swój pierwszy pojazd - „Żuk" od gminy Dorohusk. Już nie musieli przemieszczać się konno, lub traktorami, aby nieść pomoc mieszkańcom swojej i okolicznych wsi.
W roku 2008 jednostka otrzymała nowocześniejszy samochód - „"Volkswagen", który służy strażakom do dziś. Koncepcja wzniesienia nowej remizy we wsi Barbarówka powstała pod koniec lat 90-tych ubiegłego stulecia. Z inicjatywy strażaków na walnym zebraniu członków 26 listopada 1998 roku przyjęto wniosek o konieczności wybudowania remizy, nie tylko dla OSP, ale dla całej społeczności Barbarówki. Jej budowę rozpoczęto w 1999 r. przy dużym zaangażowaniu Prezesa Mariany Grzywny, zarządu OSP i wszystkich strażaków. Dzięki środkom finansowym przekazanym przez gminę Dorohusk i ówczesnego wójta - Stanisława Maksymiuka wspólnymi siłami strażaków, mieszkańców Barbarówki i okolicznych miejscowości remizę budowano i sukcesywnie wykańczano. Jej budowę ukończono dzięki wsparciu kolejnych wójtów: Pani Marzeny Szopińskiej-Demczuk i Pana Wojciecha Sawy.
Jest to budynek wielofunkcyjny, z którego korzystają strażacy i mieszkańcy wsi. Życie kulturalne okolicy nierozerwalnie związane jest z działalnością OSP, a remiza jest ośrodkiem kultury. Należy dodać, iż tradycje strażackie we wsi są tak silne, że kultywowane są przez młode pokolenia, gdyż w reprezentacji OSP Barbarówka na zawodach pożarniczych startowały także drużyny młodzieżowe.
Jednostka OSP w swej 60-letniej działalności zajmowała się gaszeniem pożarów, poszukiwaniem osób zaginionych, usuwaniem skutków powodzi. Corocznie bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych, zarówno na szczeblu gminnym, międzygminnym, powiatowym, a nawet wojewódzkim.

Nasi strażacy zawsze w tej rywalizacji zajmowali i zajmują czołowe miejsca, tak też było i w tym roku w Żalinie. O założycielach OSP wspomniano na wstępie. Dużą rolę w działalności straży w Barbarówce odegrał Władysław Krzeszowiec, prezes w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i jeszcze na początku lat 90-tych. Przez wszystkie lata działalności straży, jej Zarząd ulegał zmianom, największe pokoleniowe nastąpiły w latach 90-tych


W kadencji lat 1991-1995 :
Zarząd:
1. Krzeszowiec Władysław – Prezes, zmarł w 1998 roku
2. Walczuk Tadeusz – Naczelnik, zmarł w 1997 roku
3. Kudełko Jan – sekretarz,
4. Kawalec Józef – skarbnik,
5. Madeja Wincenty – gospodarz, zmarł w 1991 roku
6. Walczuk Krzysztof – kronikarz, zmarł w 1993 roku
7. Skoczylas Józef – członek


Komisja Rewizyjna:
1. Krawiecki Tadeusz – Przewodniczący, zmarł w 1997 roku
2. Grzywna Zbysław – członek, zmarł w 2000 roku
3. Hałas Jan – członek
4. Kudełko Wiesław – członek


Delegatami na zjazd gminny wybrano wtedy druhów: Bolesława Buszko, Krzysztofa Walczuka i Wiesława Kudełko W 1991 roku OSP Barbarówka liczyła 20 członków i w porównaniu do innych OSP z gminy wtedy było to niemało, bo w Husynnem było 12 członków, w Ostrowie 13, w Świerżach także 20, a potęgą w ilości członków były Okopy 30, a z zespołem Okopianki nawet 38 oraz co ciekawe po Okopach najwięcej członków było w OSP Zanowinie, bo 22. W trakcie kadencji na początku lat 90-tych we władzach OSP nastąpiły zmiany, w miejsce Prezesa Krzeszowca Władysława wybrano Wierzchowskiego Krzysztofa, w miejsce Walczuka Krzysztofa, który zmarł w 1993 roku na sekretarza powołano Kulika Janusza, do zarządu dokooptowano na członka Wiesława Grzywnę


Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
1. Krawieckiego Tadeusza na Przewodniczącego, jak wspomniano zmarł w 1997 roku
2. Grzywnę Zbysława na członka, jak wspomniano zmarł w 2000 roku
3. Iwko Janusza na członka KR.

Na kadencję lat 1996-2000 wybrano:
1. Wierzchowski Krzysztof – prezes, w trakcie kadencji nastąpiła zmiana na funkcji Prezesa, gdzie druh Wierzchowski zrezygnował, funkcję przyjął Marian Grzywna i pełni ją do dziś.
2. Walczuk Tadeusz – naczelnik – tutaj także była zmiana, gdyż naczelnikiem po jego śmierci w 1997 roku został Iwko Janusz
3. Kulik Janusz – sekretarz
4. Skoczylas Józef – skarbnik
5. Grzywna Wiesław – członek, zmarł w 2000 roku


W OSP w 2000 roku było 18 strażaków: Grzywna Marian, Iwko Janusz, Skoczylas Józef, Kudełko Jan, Kawalec Józef, Madeja Józef, Dyczko Edward, Buszko Bolesław, Buszko Adam, Kulik Stanisław, Godlewski Dariusz, Kudełko Wiesław, Hałas Jan, Kowalski Krzysztof, Grzywna Piotr, Kawalec Walerian, Kowalczyk Jan, Wierzchowski Krzysztof. Biorąc pod uwagę pokolenia, to strażaków młodych do 25 roku życia było 6, w przedziale lat 26-50 – 10 i powyżej 50 lat życia 2. Na kadencję lat 2000-2004 wybrano i w 2001 roku zarejestrowano w Krajowym rejestrze Sądowym zarząd w składzie:
1) Grzywna Marian- Prezes 2) Dyczko Edward – Naczelnik 3) Buszko Bolesław – skarbnik 4) Madeja Józef – sekretarz 5) Iwko Janusz – członek
Skład Komisji rewizyjnej: Kawalec Józef, Kowalski Krzysztof i Wierzchowski Krzysztof. Obecne władze OSP to: Marian Grzywna – prezes, Józef Madeja – naczelnik, który zastąpił Edwarda Dyczko, Krzysztof Kowalski – z-ca naczelnika i kierowca-konserwator sprzętu, Wiesław Kudełko- sekretarz Krzysztof Wierzchowski – skarbnik
Komisja Rewizyjna: Bolesław Buszko, Paweł Kudełko, Damian Zoruk. Wybrany wcześniej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kowalczyk zmarł w 2013 roku.

W Barbarówce obecnie zamieszkuje 57 osób, a w straży jest 22 członków. Dysponują onisamochodem pożarniczym Volkswagen, motopompami, w tym szlamową i podstawowym sprzętem do ratownictwa przeciwpożarowego.

Aktualny wykaz członków OSP Barbarówka w porządku alfabetycznym:

1. Buszko Adam
2. Buszko Bolesław
3. Godlewski Dariusz
4. Grzywna Marian
5. Grzywna Patryk
6. Iwko Janusz
7. Kowalczyk Rafał
8. Kowalski Krzysztof
9. Kudełko Kamil
10. Kudełko Paweł
11. Kudełko Wiesław
12. Łuć Sławomir
13. Madeja Józef
14. Madeja Tomasz
15. Mękal Piotr
16. Mil Tadeusz
17. Rudzki Józef
18. Rudzka Mariola – kobieta jako członek wspierający
19. Skoczylas Józef
20. Użejko Tadeusz
21. Wierzchowski Krzysztof

Członkowie drużyny młodzieżowej:

1. Patryk Grzywna
2. Paweł Kudełko
3. Kamil Kudełko
4. Angelika Grzywna
5. Diana Szymańska
6. Monika Wierzchowska
7. Przemysław Kudełko
8. Rafał Kowalczyk
9. Mateusz Kowalski
10. Dawid Szymański

Wykaz strażaków, członków OSP w Barbarówce, którzy odeszli do wieczności

1. Tadeusz Walczuk
2. Wincenty Madeja
3. Tadeusz Frąc
4. Tadeusz Krawiecki
5. Władysław Krzeszowiec
6. Marian Mil
7. Krzysztof Walczuk
8. Stanisław Kulik
9. Zbysław Grzywna
10. Piotr Grzywna
11. Wiesław Grzywna
12. Radosław Szymański
13. Jan Kowalczyk

Wykaz strażaków, którzy działali w OSP Barbarówka

1. Edward Dyczko
2. Walerian Kawalec
3. Janusz Kulik
4. Jarosław Prządkiewicz
5. Marcin Derkacz
6. Tomasz Szpindowski
7. Mirosław Hałas
8. Andrzej Jasionczak
9. Damian Zoruk