2016.06.03 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w miejscowości Barbarówka

WÓJT GMINY DOROHUSK

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzień 5 lipca 2016 roku na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dorohusk w miejscowości Barbarówka.

- Nieruchomość gruntowa, kształt regularny z dobrą lokalizacją w centrum wsi przy szosie oznaczona nr działki 146 o pow. 0,11 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Barbarówka.
- Ujawniona jest w K..W. LU1C/00046240/0, nie obciążona hipoteką i wolna od zobowiązań.
- Dla tej działki Gmina Dorohusk nie posiada planu miejscowego i nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dorohusk zatwierdzonym uchwałą R.G. Dorohusk nr XXIX/149/2012 z dnia 30 października 2012 r. nieruchomość położona jest w obszarach gruntów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową.
- Cena wywoławcza - 8 017,00 zł.
- Wadium w wysokości - 800,00 zł.
-

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej, niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk o godz. 9.00.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na nieruchomość w gotówce w PLN na konto BS Leśniowice O/Dorohusk nr 38 8195 0009 2002 0030 0025 0023 najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r. włącznie. Za dzień wniesienia wpłaty wadium uważa się datę wpłaty. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się od podpisania umowy notarialnej kupna - sprzedaży osoby lub firmy, która przetarg wygrała. Należność za nabytą nieruchomość podlega zapłacie w całości przed zawarciem aktu notarialnego w gotówce w PLN na konto BS Leśniowice O/ Dorohusk nr 50 8195 0009 2002 0030 0025 0001.
Nabywca ponosi koszty notarialne oraz inne związane z nabyciem nieruchomości. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób reprezentujące inne osoby fizyczne lub prawne, odpowiedni dokument uprawniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób (pełnomocnictwa poświadczone notarialnie). Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany. Dodatkowe szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk lub pod nr tel.: 082 566 - 10 - 89.

Dorohusk dnia 31. 05. 2016 r.