2018.11.12 Wójt Gminy Dorohusk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony - Okopy

WÓJT GMINY DOROHUSK

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzień 8 stycznia 2019 roku na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dorohusk w miejscowości Okopy.

  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym oznaczona nr działki 631/1 o pow.0,1332 ha położona w obrębie ewidencyjnym Okopy. Ujawniona jest w K.W. LU1C/00061470/2, nie obciążona hipoteką i wolna od zobowiązań.
  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) upłynął 05.11.2018 r. i do tego dnia nie wpłynęły wnioski od osób uprawnionych.

przeokopy

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej, niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Opis i przeznaczenie nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wybudowanym w latach 60-tych z pustaków żużlowych o powierzchni 53,56 m2 , dach dwuspadowy kryty eternitem płaskim, stolarka okienna i drzwi do wymiany, podłogi z desek.
  Dla w/w działki Gmina Dorohusk nie posiada planu miejscowego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dorohusk zatwierdzonym uchwałą R.G. Dorohusk nr XIII/50/2015 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24. 09. 2015 r. nieruchomości położone są w obszarach gruntów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową.

Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 08.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk o godz. 10.00.

Warunki uczestnictwa w przetargu
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na nieruchomość w gotówce w PLN na konto BS Leśniowice O/Dorohusk nr 38 8195 0009 2002 0030 0025 0023 najpóźniej do dnia 03.01.2019 r. włącznie. Za dzień wniesienia wpłaty wadium uważa się datę wpłaty. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się od podpisania umowy notarialnej kupna - sprzedaży osoby lub firmy, która przetarg wygrała. Należność za nabytą nieruchomość podlega zapłacie w całości przed zawarciem aktu notarialnego w gotówce w PLN na konto BS Leśniowice O/ Dorohusk nr 50 8195 0009 2002 0030 0025 0001.
Nabywca ponosi koszty notarialne oraz inne związane z nabyciem nieruchomości. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób reprezentujące inne osoby fizyczne lub prawne, odpowiedni dokument uprawniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób (pełnomocnictwa poświadczone notarialnie).
Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Dodatkowe szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk lub pod nr tel.: 082 566 - 10 - 89.
Ogłoszenie zostanie wywieszone począwszy od dnia 12.11.2018r.(okres wywieszenia na co najmniej 30 dni przed przetargiem).
Dorohusk dnia 06. 11. 2018 r.