2018.06.29 Regulamin kąpieliska nad zalewem Husynne

ZARZĄDZENIE Nr 38/2018
Wójta Gminy Dorohusk
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie Regulaminu kąpieliska nad zalewem Husynne

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016r. poz. 656 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLI/211/2018 Rady Gminy Dorohusk z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dorohusk w roku 2018
zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin kąpieliska nad zalewem Husynne, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

podpisWojta

Załącznik:  
word Regulamin kąpieliska nad zalewem Husynne