2018.06.26 Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ogniskach afrykańskiego pomoru świń

   W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń na obszarach wymienionych w części I załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE zwanych dalej „obszarem ochronnym" oraz na obszarach wymienionych w części II załącznika do tej decyzji, zwanych dalej „obszarem objętym ograniczeniami" a także na obszarach wymienionych w części III załącznika, zwanych dalej obszarem zagrożenia na terenie powiatu chełmskiego w następujących gminach: 

STREFA NIEBIESKA: WIERZBICA, SAWIN, RUDA-HUTA, DOROHUSK, KAMIEŃ, część gminy wiejskiej CHEŁM położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim, powiat MIEJSKI CHEŁM

STREFA CZERWONA: DUBIENKA, LEŚNIOWICE, WOJSŁAWICE, ŻMUDŹ, część gminy BIAŁOPOLE położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 w powiecie chełmskim,

STREFA ŻÓŁTA: REJOWIEC, REJOWIEC FABRYCZNY GMINA I REJOWIEC FABRYCZNY MIASTO, SIEDLISZCZE, część gminy Białopole położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844, część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim.

Nakazuje się:
1. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób -wykluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowymi (psy, koty) w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy)
2. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki.
3. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
4. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:
  a.wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia długość nie mniejsza niż 1 metr;
  b.wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa;
  c.stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym);
5. Wykonywanie obsługi świń wyłącznie przez osoby, które wykonują tę czynność w danym gospodarstwie.
6. Mycie i odkażanie rąk przed i po obsłudze świń, używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeprowadzanie dezynfekcji obuwia oraz sprzętu do obsługi świń.
7. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, wr których utrzymywane są świnie.
8. Zgłaszanie do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (urodzenie, kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) w ciągu 24 godzin od zaistnienia tego zdarzenia.
9. Zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

 

Zakazuje się:

1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 30 dni.
2. Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że słomę tę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni.
3. Uboju na własny użytek świń innych niż utrzymywane w gospodarstwie.
Na terenie obszaru ochronnego oraz objętego ograniczeniami obowiązuje pisemne zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii co najmniej na 24h przed, zamiaru przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
Na terenie obszaru ochronnego oraz objętego ograniczeniami obowiązuje badanie przedubojowe i poubojowe wykonywane przez uprawnionego lekarza weterynarii. Na terenie obszaru zagrożenia obowiązuje pobranie krwi od świń w kierunku asf przed ubojem na użytek własny.
    Opisane powyżej zakazy i nakazy dotyczą zarówno gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie na własne potrzeby jak i ferm komercyjnych.

 

Plik do pobrania:  

pdf Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku występowania na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)