2018.06.26 Zakaz dotyczący obszaru zapowietrzonego na terenie Gminy Dorohusk i obszaru zagrożenia na terenie Gminy Dorohusk z afrykańskiego pomoru świń.

Dziennik

Lublin, dnia 19 czerwca 2018 r.
Poz. 2950

ROZPORZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i włodawskiego

 

oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

   Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.), w związku z wyznaczeniem w dniach 12 – 16 czerwca 2018 r. w powiecie chełmskim czterech ognisk choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u świń, w miejscowościach Żalin Kolonia i Dobryłów w gminie Ruda-Huta oraz w miejscowościach Świerże i Brzeźno, gmina Dorohusk, dla których obszar zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje:
  § 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony w powiecie chełmskim o promieniu 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń wyznaczonego w miejscowości Żalin Kolonia, gmina Ruda-Huta, obejmujący następujące miejscowości:
Żalin Kolonia, Żalin, Dobryłów, Jazików, Kolonia Hniszów w gminie Ruda-Huta oraz miejscowość Świerże w gminie Dorohusk.
2) obszar zapowietrzony w powiecie chełmskim o promieniu 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń wyznaczonego w miejscowości Brzeźno, gmina Dorohusk, obejmujący następujące miejscowości w gminie Dorohusk: Brzeźno, Kępa, Olenówka.
3) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszary, o których mowa w pkt 1 - 2, obejmujący następujące miejscowości w powiecie chełmskim i włodawskim:
  - w gminie Chełm: Koza Gotówka, Okszów, Okszów Kolonia i Nowiny; Strupin Mały,
  - w gminie Dorohusk: Barbarówka, Berdyszcze, Dobryłówka, Dorohusk, Dorohusk Osada, Kroczyn, Ludwinów, Myszkowiec, Okopy Kolonia, Okopy, Pogranicze, Puszki, Stefanów, Świerże Kolonia, Teosin, Wólka Okopska, Zalasocze, Zamieście,
  - w gminie Kamień: Andrzejów, Czerniejów, Ignatów, Ignatów Kolonia, Kamień, Kamień Kolonia, Natalin, Rudolfin, Pławanice, Majdan Pławanicki, Strachosław,
  - w gminie Ruda-Huta: Chromówka, Gdola, Gotówka, Hniszów, Karolinów, Leśniczówka, Marynin, Marysin, Miłosław, Poczekajka, Ruda, Ruda-Huta, Ruda-Kolonia, Ruda-Opalin, Ruda-Kolonia, Rudka, Rudka Kolonia, Zarudnia;
  - w gminie Wola Uhruska miejscowość Siedliszcze.
  § 2. Na obszarach zapowietrzonych, o których mowa w § 1 pkt 1-2, zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie;
2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń i zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie;
3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
4) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie;
6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;
7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi orazproduktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich UniiEuropejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  § 3. Na obszarach zapowietrzonych, o których mowa w § 1 pkt 1-2, nakazuje się:
    
     
     1) 
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności
odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie przez posiadaczy świń
o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych,
ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
OBSZAR ZAPOWIETRZONY". Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny
z odległości co najmniej 100 m;
5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem
dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie oraz ich utrzymywanie
w stanie wilgotnym;
6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do
dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;
7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.
§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 3, zakazuje się:
1) wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń bez
zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg
w gospodarstwie;
3) organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.
§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 3, nakazuje się:
1) oczyszczanie, odkażanie, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
Dziennik Urzedowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 2950
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby,
w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub
z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń
o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych,
ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
OBSZAR ZAGROŻONY". Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co
najmniej 100 m.
§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, § 3, § 4 i § 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz
osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie
i Włodawie, Starostom Chełmskiemu i Włodawskiemu, Komendantowi Miejskiemu Policji w Chełmie,
Komendantowi Powiatowemu Policji we Włodawie, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej
w Chełmie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Lublinie, Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu
Drogowego, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych
w Chełmie, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, Wójtom Gmin: Chełm, Dorohusk,
Kamień, Ruda – Huta, Wola Uhruska.
§ 8. Wójtowie Gmin Dorohusk i Ruda–Huta oznaczą obszary zapowietrzone w sposób określony w §
3 pkt 4;
§ 9. Wójtowie Gmin: Chełm, Dorohusk, Kamień, Ruda – Huta, Wola Uhruska oznaczą obszar zagrożony
afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.
§ 10. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego
przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Chełm, Dorohusk, Kamień,
Ruda – Huta, Wola Uhruska oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
§ 11. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek
Dziennik Urzedowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 2950