2018.06.21 Rozporządzenie nr 7 Wojewody Lubelskiego w sprawie zakazu polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików

ROZPORZĄDZENIE NR 7
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2018 r.

uchylające rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zakazu polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików

   Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§1. Uchyla się rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zakazu polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 888).
§2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

wz. Wojewody Lubelskiego
Wicewojewoda
Robert Gmitruczuk 

       

 

 

Uzasadnienie

   W związku z systematycznymi zmianami zasięgu (powiększaniem) w województwie lubelskim obszaru objętego restrykcjami w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, określonego obecnie w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/745 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L 123 z 15.05.2018 r.) oraz w związku z zakończeniem (do października) polowań zbiorowych na zwierzęta łowne, na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r., poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 1521), Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie wnioskuje o uchylenie rozporządzenia Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zakazu polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz.888).
  Ponowne wydanie Rozporządzenia w sprawie zakazu polowań zbiorowych będzie w tej sytuacji zasadne z końcem września br.