2018.06.21 Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Dorohusk

deszcz  W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ( Dz.U. poz.1566 ze zm. ) nakładających na samorząd lokalny określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni 3500 m2 ( 0,35 ha ) robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mają wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemie kanalizacji deszczowej otwartej lub zamkniętej.

Każdy kto posiada nieruchomość o powierzchni większej niż 3500 m2 ( 0,35 ha ) i więcej niż 70 % jest zabudowana i utwardzona ma obowiązek uiszczenia tej opłaty. Nie dotyczy to nieruchomości skanalizowanych. Sposób obliczenia opłaty reguluje art. 272 ust.8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia. Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację. Wpływy z opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90 % przychód Wód Polskich, a w 10 % dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego osoby władające nieruchomością o powierzchni 3500 m2 ( 0,35 ha ), które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70 % proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Dorohusk zamieszczonego poniżej Oświadczenia ( po jego uprzednim wypełnieniu ) w terminie do 02.07.2018 r.

Pliki do pobrania:
word Oświadczenie

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk, pokój nr. 13 lub pod numerem telefonu 82 566 10 89.