2018.04.17 Zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich

tapeta-dzik-w-zbozuMIESZKAŃCY GMINY DOROHUSK
zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich

   W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

  Wójt Gminy Dorohusk informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do Wójta Gminy.

 Wniosek zawiera w szczególności :
1)  imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2)  wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3)  wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

  Szacowania szkód łowieckich - w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Dorohusk – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej "przedstawicielem gminy", którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie
2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

  Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
 Do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.
  Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Dorohusk pokój nr 13, P. Agnieszka Jaszczuk, P Marcin Kołtun telefon. 82 566 10 89, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dorohusk http://dorohusk.lubelskie-24.pl

Pliki do pobrania:  
word Informacja dla Sołtysów
word Wniosek szkody
word Zawiadomienie o planowanym zbiorze uszkodzonej uprawy