2018.03.16 Sesja Rady Gminy Dorohusk

          I N F O R M A C J A   

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) informuję, że w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk z następującym proponowanym porządkiem obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Dorohusk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.:
a) wystąpienie Wójta Gminy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.
b)  zapoznanie Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
c)  zapoznanie Rady Gminy z opinią Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz wnioskiem skierowanym do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
d) zapoznanie Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
e) dyskusja.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
11. Wolne wnioski, informacje.
12. Zakończenie obrad sesji.

Z poważaniem:

 

Przewodniczący
Rady Gminy Dorohusk
/-/ mgr Jan Papacz