2018.03.01 Zawiadomienie o wyborze oferty

I.Z.P. 524.2.2018  Dorohusk, dnia 01.03.2018 r. 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  

   W związku z ogłoszonym w dniu 17.01.2018r. konkursem na realizację zadań publicznych Gminy Dorohusk w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałych zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Wójt Gminy Dorohusk informuje, iż wybrane zostały do realizacji oferty złożone przez:

1. 

Gminny Klub Sportowy „GRANICA" Dorohusk, 22 – 175 Dorohusk – „Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Dorohusk poprzez organizację szkolenia (treningów), rozgrywek i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym"- Żyj aktywnie w Dorohusku

przyznana dotacja w wysokości 84.000,00 zł 

2. 

Stowarzyszenie CLIPEUS ARMA, Okopy 29, 22-175 Dorohusk – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; „Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Dorohusk poprzez organizację szkolenia (treningów), rozgrywek i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym"

przyznana dotacja w wysokości 8.000,00 zł

3. 

Stowarzyszenie Aktywni Silniejsi Ważniejsi, ul. Niepodległości 25, 22-175 Dorohusk- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; „Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Dorohusk poprzez organizację szkolenia (treningów), rozgrywek i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym"- Aktywne wakacje

przyznana dotacja w wysokości 2.000,00 zł

4. 

Stowarzyszenie Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej, Świerże, ul. Młyńska 7, 22-175 Dorohusk- „Propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację pleneru malarsko-rzeźbiarskiego wspierającego rozwój społeczności lokalnej w zakresie edukacji artystycznej i upowszechniania kultury oraz podtrzymywania i pielęgnacji tradycji ludowych"- Jarmark Świerżowski- kultura i sztuka nad Bugiem

- przyznana dotacja w wysokości 6.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
  Wyżej wymienione oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

podpisWojta