2018.02.22 Zapisy do Przedszkola Samorządowego w Dorohusku

zapisyprzedszkole Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dorohusku, działając na podstawie zapisów zawartych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ogłasza zapisy dzieci 3 i 4 letnich do Przedszkola Samorządowego w Dorohusku.

Zapisy będą się odbywały od 26 lutego do 16 marca 2018 roku.

 >

Rodzice zgłaszający dziecko wypełniają Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola na podstawie aktu urodzenia. 
 > Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

Przedszkole dysponuje 50 miejscami
Do Przedszkola Samorządowego w Dorohusku przyjmuje się dzieci 3 i 4 letnie zamieszkałe na obszarze gminy Dorohusk. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), tj.:

1. wielodzietność rodziny kandydata (należy przez to rozmieć: rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
2.  niepełnosprawność kandydata;
3.  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4.   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5.   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6.   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 Dyrektor Przedszkola Samorządowego
w Dorohusku
Maria Pawłowicz