2017.09.08 Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Dorohusk

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dorohusk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy Dorohusk.

wykaz1

Wykaz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.dorohusk.lubelskie-24.pl,w BIP oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, a także w miejscowości Dorohusk na okres 21 dni zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ogn. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm).

Dorohusk dnia 05. 09. 2017 r.