2017-09-08 Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Turka

WÓJT GMINY DOROHUSK

Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na dzień 13 października 2017 roku na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dorohusk położonej w miejscowości Turka.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem parterowym byłej Szkoły Podstawowej o powierzchni użytkowej 269, 06 m² oznaczona nr działki 385 o pow. 1,59 ha położona w obrębie ewidencyjnym Turka.
2. Dla w/w nieruchomości urządzona jest K..W. LU1C/00036653/5 nie obciążona hipoteką i wolna od zobowiązań.
3.

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość usytuowana jest w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dorohusk zatwierdzonym uchwałą R.G. Dorohusk nr XIII/50/2015 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24. 09. 2015 r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenach zieleni na gruntach poszkolnych w ciągu terenów rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 47 617,00 zł.
Wadium w wysokości - 5 000,00 zł.
Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej, niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk.
6. Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego.
W związku z wejściem nowelizacji ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r , poz. 803 z późn. zm.) nabywcą przedmiotowej nieruchomości rolnej w rozumieniu w/w ustawy może być wyłącznie rolnik indywidualny spełniający warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z art. 40 ust.2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.
7.

Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia w/w nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy.

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu do dnia 9 października 2017 r. w formie pisemnej załączając dokumenty wymienione w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego ( art.7).
10. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu po sprawdzeniu przez komisję przetargową zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu nie później niż w dniu 12 października 2017 r.
11. W przetargu mogą brać udział podmioty, jeżeli wpłacą wadium na nieruchomość w gotówce w PLN na konto BS Leśniowice O/Dorohusk nr 38 8195 0009 2002 0030 0025 0023 najpóźniej do dnia 09 października 2017 r. włącznie. Za dzień wniesienia wpłaty wadium uważa się datę wpłaty. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się od podpisania umowy notarialnej kupna - sprzedaży podmiotu lub osoby, która przetarg wygrała.
12. Należność za nabytą nieruchomość podlega zapłacie w całości przed zawarciem aktu notarialnego w gotówce w PLN na konto BS Leśniowice O/ Dorohusk nr 50 8195 0009 2002 0030 0025 0001.
13. Nabywca ponosi koszty notarialne oraz inne związane z nabyciem nieruchomości. Osoby biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób reprezentujące inne osoby fizyczne lub prawne, odpowiedni dokument uprawniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób (pełnomocnictwa poświadczone notarialnie).
14.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany. Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie UG. Dorohusk, w miejscowości Turka oraz opublikowano na stronie internetowej gminy i BIP Urzędu. Dodatkowe szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk lub pod nr tel.: 082 566 - 10 - 89.

Dorohusk dnia 06. 09. 2017 r.