2017.09.08 Informacja dla hodowców drobiu

W związku ze zbliżającym się sezonem migracji ptaków dzikich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie przypomina o zakazach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722), w szczególności o:

1) zakazie:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
2) nakazie:
a) utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e) karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
f) wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
g) stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
h) stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
i) oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
j) powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
k) dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

W ramach podejmowanych działań hodowcy drobiu powinni już teraz pomyśleć o:

- zabezpieczeniu słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie),
- regularnym przeglądzie połączeń i rur (silosy paszowe)pod kątem obecności zanieczyszczeń odchodami,
- usunięciu nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych),
- powstrzymaniu się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki),
- częstym usuwaniu opadłych owoców z drzew owocowych.

Wdrożenie środków bioasekuracji przez posiadaczy drobiu zapobiec może pojawianiu się nowych ognisk grypy ptaków, która to choroba jest trudna do zwalczenia, wymaga stosowania ogromnych nakładów finansowych oraz skutkuje ograniczeniami w handlu drobiem.