2017.07.17 Komunikat dotyczący zmiany nazw ulic w Gminie Dorohusk

rada

Wójt Gminy Dorohusk informuje, że 19 lipca 2017 r. wchodzi w życie Uchwała nr XXXII/163/2017 Rady Gminy Dorohusk z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowościach Dorohusk-Osada i Dorohusk.

Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.744).

Powyższą uchwałą dokonano następujących zmian nazw ulic:
- 22 Lipca w Dorohusku - Osadzie na Wiosenną,
- I Armii Wojska Polskiego w Dorohusku-Osadzie na Niepodległości,
- I Armii Wojska Polskiego w Dorohusku na Jana Pawła II.
   
Mieszkańcy przedmiotowych ulic powinni dokonać następujących zmian:
1. Urząd Skarbowy w Chełmie, ul. Obłońska 20a – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2016 podając nową nazwę ulicy. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP – 3.
2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie 7 dni od daty wejścia w życie zmiany powinny złożyć w urzędzie wniosek CEIDG-1.
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. I Armii Wojska Polskiego 8 – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę na formularzu ZUS-ER-WZD-01.
4. Banki, dostawcy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych – należy dokonać zgłoszenia zmiany nazwy ulicy.
5. Nie ma konieczności składania korekty deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Ponadto Wójt Gminy Dorohusk informuje, że wymiana dokumentów takich jak: dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu są zwolnione od opłat. Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) dokumenty te zachowują swoją ważność (do upływu terminu ważności dokumentu) pomimo zmiany nazwy przedmiotowych ulic. Zatem nie ma konieczności zmiany ww. dokumentów.

Dorohusk, dnia 18 lipca 2017 r.podpisWojta