2017.07.06 Wykaz nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego - Turka

W Y K A Z

nieruchomości stanowiące własność Gminy Dorohusk przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn zm. ) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

WykazTurka

Adnotacja
 Wybór formy przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r, poz. 803 z późn. zm.) Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art., 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 w/w ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 Wykaz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.dorohusk.lubelskie-24.pl,w BIP oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, a także w miejscowości Turka na okres 21 dni zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ogn. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm).
 Po upływie terminu złożenia wniosku o nabycie do 6 tygodni licząc od dnia 4 lipca 2017r., jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, zostanie ogłoszony przetarg ograniczony.

Dorohusk dnia 4. 07. 2017 r. (na okres 21 dni).