2017.07.06 Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Świerże

WÓJT GMINY DOROHUSK

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na dzień 11 sierpnia 2017 roku na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dorohusk w miejscowości Świerże.

- Nieruchomość gruntowa zabudowana drewnianym budynkiem parterowym byłej Szkoły Podstawowej o powierzchni użytkowej 283 m² oznaczona nr działki 183 o pow.0,18 ha położona w obrębie ewidencyjnym Świerże. Budynek otynkowany, dach dwuspadowy kryty eternitem falistym. Wewnątrz budynku ściany są otynkowane.
- Nieruchomość położona jest w centrum miejscowości przy drodze Dorohusk - Włodawa.
- Ujawniona jest w K.W. LU1C/00040583/4, nie obciążona hipoteką i wolna od zobowiązań.
- Dla tej działki Gmina Dorohusk nie posiada planu miejscowego.
- Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dorohusk zatwierdzonym uchwałą R.G. Dorohusk nr XIII/50/2015 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24. 09. 2015 r. nieruchomość położona jest w obszarach gruntów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową.
- Cena wywoławcza - 80 000,00 zł.
- Wadium w wysokości - 8 000,00 zł.
- Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej, niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 24 lutego 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 8 maja 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym
Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk o godz. 9.00. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na nieruchomość w gotówce w PLN na konto BS Leśniowice O/Dorohusk nr 38 8195 0009 2002 0030 0025 0023 najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2017 r. włącznie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu składania oświadczeń związanych z przetargiem. Za dzień wniesienia wpłaty wadium uważa się datę wpłaty. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się od podpisania umowy notarialnej kupna - sprzedaży osoby lub firmy, która przetarg wygrała. Należność za nabytą nieruchomość podlega zapłacie w całości przed zawarciem aktu notarialnego w gotówce w PLN na konto BS Leśniowice O/ Dorohusk nr 50 8195 0009 2002 0030 0025 0001.
 Nabywca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego, koszty notarialne oraz inne związane z nabyciem nieruchomości. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób reprezentujące inne osoby fizyczne lub prawne, odpowiedni dokument uprawniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób (pełnomocnictwa poświadczone notarialnie). Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Dodatkowe szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk lub pod nr tel.: 082 566 - 10 - 89.

Dorohusk dnia 4. 07. 2017 r.