2017.06.30 Nowe zasady zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów

NOWE ZASADY
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z NIERUCHOMOŚCI

I) Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
  1. Zgłoszenie (wniosek) zamiaru usunięcia drzew oraz mapa lub rysunek (rysunek winien obrazować kształt, rzut nieruchomości) określającą usytuowanie wszystkich drzew objętych wnioskiem w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na nieruchomości,
II) Dla osób prawnych (firm, instytucji) i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
  Wniosek o wydanie zezwolenia z załącznikami:
  1. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością;
  2. mapa określająca usytuowanie wszystkich drzew i krzewów objętych wnioskiem w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na nieruchomości oraz nr drzew zgodny z inwentaryzacją;
  3. projekt planu w przypadku planowanych nasadzeń zastępczych lub przesadzania drzew i krzewów;
  4. w przypadku, jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem do wniosku dołącza pisemną zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu;
  5. w przypadku wnioskujących o usuniecie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej do wniosku winny być dodatkowo dołączone:
    - ocena stanu zdrowotnego drzew (np. ekspertyza dendrologiczna), gdy powodem usunięcia będzie zły stan drzewa stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa;
    - mapa z przebiegiem pasa drogowego (sytuacyjno-wysokościowa), nr działek;
    - Szczegółowa inwentaryzacja drzew z podaniem gatunku drzew, obwodu pnia na wysokości 130 cm.
III) Opłaty :
Opłata skarbowa - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej zezwolenia na usunięcia drzew lub krzewów zwolnione są z opłaty skarbowej.
Opłaty za usunięcie drzew - ustala się zgodnie z art. 84 i 85 ustawy o ochronie przyrody
Usunięcie drzew bez zgłoszenia / zezwolenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu skutkuje naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
IV) Podstawa Prawna :
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. Nr 151 z 2016r., poz. 2134 ze zm.)
V) Termin załatwienia sprawy:
  1. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: Do 35 dni.
  2.  dla osób prawnych (firm, instytucji) i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: W ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.
VI) Forma załatwienia sprawy: 
  dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
  Po dokonaniu zgłoszenia pracownik urzędu dokonuje w ciągu 21 dni oględzin zgłoszonych drzew i przez 14 dni od tej daty Wójt może wnieść sprzeciw blokujący wycinkę. Jeśli Wójt nie zgłosi zastrzeżeń (tzw. milcząca zgoda) wówczas można dokonać wycinki. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).
  dla osób prawnych (firm, instytucji) i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
  -wizja w terenie,
  -zezwolenie na usunięcie drzew lub odmowa – wydane w formie decyzji,
w przypadku zezwoleń na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej zezwolenie zostanie wydane po jego uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie.
VII) Tryb Odwoławczy:
Odwołanie od decyzji (zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów lub odmowy na usunięcie drzew, krzewów) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni oda daty otrzymania decyzji, składane za pośrednictwem Wójta Gminy Dorohusk
VIII)  Uwagi :
  Przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do wycinki, których obwody pni na wysokości 5cm nie przekraczają;
  - 80cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych),
- 65cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych),
- 50cm (dot. pozostałych drzew),
Wycięcie krzewów przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie wymaga zgłoszenia. Dla pozostałych osób wymagane jest uzyskanie zezwolenia dla krzewów rosnących w skupisku o powierzchni powyżej 25m2.
Decyzje na wycinkę drzew i krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
IX) Formularze do pobrania :
   I) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
word Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
  II) dla osób prawnych (firm, instytucji) i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
word Wniosek o wydanie zezwolenia.
word Oświadczenie