2017.06.09 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dorohusku

ZARZĄDZENIE NR 32/2017
Wójta Gminy Dorohusk
z dnia 09 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dorohusku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art.36a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 oraz art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dorohusku.

§ 2

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Dorohusk.

§ 3

Regulamin konkursu oraz tryb pracy Komisji Konkursowej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.).

§ 4

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko wymienione w § 1, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Dorohusk, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dorohusk oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dorohusk.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

podpisWojta

 

Załącznik:
word Załącznik do Zarządzenia Nr 32 /2017