2017.05.15 Chrońmy pszczoły przed zatruciem !

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE
ODDZIAŁ W CHEŁMIE

CHROŃMY PSZCZOŁY PRZED ZATRUCIEM !

Stosując chemiczne środki ochrony roślin należy postępować zgodnie z wymogami Integrowanej Ochrony Roślin,

której naczelną zasadą jest prawidłowa uprawa, zmianowanie, nawożenie, dobór odmiany genetycznie odpornej lub tolerancyjnej w stosunku do chorób i szkodników oraz właściwy termin siewu, co pozwala ograniczyć do minimum stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Podejmując decyzję o konieczności zastosowania środka ochrony roślin, należy zawsze brać pod uwagę jego oddziaływanie na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko.

Szczególną ochroną należy otoczyć pszczoły!

Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin stwarza zagrożenie dla owadów pożytecznych i pszczół. Największe niebezpieczeństwo zagraża pszczołom w przypadku stosowania środków owadobójczych. Bezwzględnie należy unikać stosowania środków sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne i toksyczne dla pszczół w okresie kwietnienia plantacji chronionych. Środki sklasyfikowane jako szkodliwe i pozostałe dla pszczół można stosować z zachowaniem obowiązujących okresów prewencji dla pszczół.

Zabiegi należy wykonywać w godzinach wieczornych, po oblocie pszczół.

Do ustawowych obowiązków posiadaczy gruntów i wykonawców zabiegów ochrony roślin należy:
1. Posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin.
2. Wykonywać zabiegi sprzętem sprawnym technicznie, którego sprawność potwierdzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Prowadzić ewidencje zabiegów wykonywanych w gospodarstwie przy użyciu środków ochrom roślin.
4. Stosować środki ochrony roślin zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania, w sposób bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad i obowiązków zagrożone jest karą grzywny orzekaną w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, a w przypadku spowodowania szkód materialnych może skutkować dochodzeniem odszkodowań na drodze sądowej.

Kierownik Oddziału

Stanisław Nazar